عنــــــــــوان دوره :
کارگاه اموزشی نرم افزار تحلیل اماری spss کاربردی
کــــــد کارگـــــاه :
301
هزیـــــــــنه دوره :
240,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
24ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
20 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/08/20
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/09/11
زمان بـــرگزاری دوره :
پنجشنبه 14-8
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
کارت دانشجویی+کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر عزت الله رزمی
سوابق آموزشی مدرس :
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-دارای مدرک لیسانس آمار از دانشگاه شیراز-فوق لیسانس آمارریاضی از دانشگاه شیراز-دکتری آمار ریاضی(گرایش احتمال) از دانشگاه شیراز.
ســر فصـــــــــل ها :

معرفی منوهای کاربردی و نحوه ورود داده ها تعریف متغیرها

جداول و نمودارهای فراوانی -عملیات آماری توصیفی از داده ها

آزمون های همبستگی پارامتریک و ناپارامتریک

تحلیل های مقایسه ای و آزمون های تی تک گروهی و دو گروهی

تعیین پایایی -آلفای کرونباخ-

تحلیل واریانس یکراهه -آنوا

تحلیل واریانس چندراهه

 رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره

  آزمون خی دو تک بعدی 

 آزمون خی دو چند بعدی -آزمون داده های اسمی

 

راهنمای ثبت نام