عنــــــــــوان دوره :
کارگاه کاربردی آشنایی با رشته مهندسی پزشکی،چالشها و بازار کار
کــــــد کارگـــــاه :
801
هزیـــــــــنه دوره :
20,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
ساعت2
ظرفیــــــــت دوره :
50 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/08/12
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/08/12
زمان بـــرگزاری دوره :
چهارشنبه 8-10
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره دانشگاه آزاد اسلامی
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر نیکنام
سوابق آموزشی مدرس :
هیأت علمی دانشگاه علمی کاربردی
ســر فصـــــــــل ها :

1-معرفی رشته مهندسی پزشکی و گرایش های مربوط به آن

2-توانایی ها و مهارت های لازم جهت تحصیل در این رشته

3-مهندسی پزشکی و گرایش بیوالکتریک و کارایی ها

4-معرفی مقاطع بالاتر تحصیلی در این رشته و گرایش های مرتبط

5-کاربرد مهندسی پزشکی در صنعت و بیمارستانها

6- آشنایی با چالشها و وضعیت بازار کار مهندسی پزشکی

 

راهنمای ثبت نام