عنــــــــــوان دوره :
مهارت تنظیم هیجان و خود کنترلی
کــــــد کارگـــــاه :
1001
هزیـــــــــنه دوره :
50,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
6 ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/09/26
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/09/26
زمان بـــرگزاری دوره :
جمعه12-9 و16-13
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
کارت دانشجویی+کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره از دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر صدرالله خسروی
سوابق آموزشی مدرس :
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
ســر فصـــــــــل ها :

 هیجان  پذیری منفی

سندرم عاطفی

 حساسیت در روابط بین فردی

 شیوه ی مقابله با هیجانات منفی

 مهارت خودکنترلی

 تجربه ی خلق بالا و خلق پایین نرمال نیست

 بسیاری از رفتارهای تکانشی مانند پرخوری مو کنی  اعتیاد  مصرف سیگار  پرخاشگری و ... ناشی از ناتوانی فرد در تنظیم هیجانات است.

 

راهنمای ثبت نام