عنــــــــــوان دوره :
Drop-Box و روش استفاده از آن
کــــــد کارگـــــاه :
1200
هزیـــــــــنه دوره :
25,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
3ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
20 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/10/01
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/10/01
زمان بـــرگزاری دوره :
چهارشنبه11-14
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
-
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر سارا احمدی
سوابق آموزشی مدرس :
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
ســر فصـــــــــل ها :
  • Drop-Boxچیست و چه کاربردی دارد
  • نحوه ساخت Drop-Box
  • روش استفاده ازDrop-Box
 

راهنمای ثبت نام