عنــــــــــوان دوره :
آموزش نرم افزار SPSS پیشرفته
کــــــد کارگـــــاه :
304
هزیـــــــــنه دوره :
25,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
4 ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1397/02/21
تاریـــخ پایــان دوره :
1397/02/21
زمان بـــرگزاری دوره :
جمعه12-8
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد فیروزآباد-دانشکده علوم پزشکی- طبقه4
مـــدارک مورد نیـــاز :
کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره از دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
آقای حامد دلام
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ســر فصـــــــــل ها :

1- آزمون های مقایسه ی تک نمونه ای

2- آزمون های مقایسه ی دو نمونه ای

3- آنالیز واریانس(ANOVA)

4- آزمون کای دو

5- آزمون های ناپارامتری

6- جدول های توافقی


راهنمای ثبت نام