عنــــــــــوان دوره :
فرایند پرستاری
کــــــد کارگـــــاه :
1300
هزیـــــــــنه دوره :
15,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
3ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/10/16
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/10/16
زمان بـــرگزاری دوره :
پنج شنبه 9-12
محل بـــرگزاری دوره :
شیراز سالن دانشگاه آزاد خیابان قاانی
مـــدارک مورد نیـــاز :
کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
استاد سرکار خانم نجفی
سوابق آموزشی مدرس :
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
ســر فصـــــــــل ها :

بررسی بیمار  و گرفتن شرح حال

معاینه بیمار

بررسی مشکلات و شکایات اصلی بیمار

نوشتن فرایند و ارائه اقدامات پرستاری برای تعدیل مشکلات بیمار


راهنمای ثبت نام