عنــــــــــوان دوره :
کلیات مقاله نویسی و سرچ مقدماتی وپیشرفته و End note.(کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی)
کــــــد کارگـــــاه :
1202
هزیـــــــــنه دوره :
10,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
8ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1397/02/28
تاریـــخ پایــان دوره :
1397/02/28
زمان بـــرگزاری دوره :
جمعه8-12و14-18
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد فیروزآباد-دانشکده علوم پزشکی- طبقه4
مـــدارک مورد نیـــاز :
کارت ملی یا کارت دانشجویی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره از دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
آقای حامد دلام
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ســر فصـــــــــل ها :

راهنمای ثبت نام