عنــــــــــوان دوره :
مراقبت از زخم ( زخم دیابتی، زخم بستر، زخمهای ناشی از نارسایی عروقی و....)
کــــــد کارگـــــاه :
3970416
هزیـــــــــنه دوره :
50,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
8ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
50 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1397/04/16
تاریـــخ پایــان دوره :
1397/04/16
زمان بـــرگزاری دوره :
شنبه8-12و14-18
محل بـــرگزاری دوره :
طبقه چهارم دانشکده پزشکی
مـــدارک مورد نیـــاز :
-
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
خانم لیلا تیموری
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :

 بررسی زخم ها

 آشنایی با انواع زخمها ( زخمهای دیابتی، عروقی، زخم بستر و......)

 آشنایی با انواع  پانسمانهای جدید

 آموزش مراقبت با روشهای نوین از زخم ها

 

راهنمای ثبت نام