عنــــــــــوان دوره :
کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و استومی بصورت تئوری و عملیاتی
کــــــد کارگـــــاه :
2002
هزیـــــــــنه دوره :
80,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
8 ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
50 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1398/03/09
تاریـــخ پایــان دوره :
1398/03/09
زمان بـــرگزاری دوره :
پنجشنبه8صبح
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
شرکت برای عموم آزاد است
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه معتبر دانشگاهی(دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد)
نـــــــــام مـــدرس :
سرکار خانم لیلا تیموری
سوابق آموزشی مدرس :
– کارشناس پرستاری دارای مدرک بین المللی مراقبت از زخم و استومی از دانشگاه ایران و WCET - مربی بالین دانشگاه
ســر فصـــــــــل ها :

1. زخم چیست؟

2. عوامل موثر بر ایجاد زخم

3. انواع زخم ها و روش های بهبود آن 

4. نقاط در معرض زخم

5. عوامل موثر بر بهبود زخم در مدت زمان کمتر

6. پانسمان زخم

7. استومی چیست؟

8. انواع استومی و مطالب مربوطه

9. کیسه استومی

10. سایر موارد


راهنمای ثبت نام