آزمایشگاه تخصصی الکترونیک  در دانشگاه توسط اساتید محترم بخش علوم پایه

راه اندازی شد این آزمایشگاه با تجهیزات اندازه گیری و همچنین بردهای آموزشی

و کاربردی مناسب جهت ارائه کارگاه های الکترونیک مجهز شده است تا در خدمت

دانشجویان و کارآموزان محترم قرار گیرد.

آزمایشگاه تخصصی الکترونیک  در دانشگاه توسط اساتید محترم بخش علوم پایه

راه اندازی شد این آزمایشگاه با تجهیزات اندازه گیری و همچنین بردهای آموزشی

و کاربردی مناسب جهت ارائه کارگاه های الکترونیک مجهز شده است تا در خدمت

دانشجویان و کارآموزان محترم قرار گیرد.